Bokningsvillkor

1. Nytt avtal
Nyttjare som tecknat avtal om tillfälligt nyttjande av lokal före 20180305 är vid denna bokning skyldig att följa de bokningsvillkor som formuleras här nedan trots tidigare ingångna och underskrivna avtal.

2. Ändring av villkor:
Nyttjandepersonen är medveten om att villkoren för nyttjande av lokaler på Konstkollektivet kommer kunna ändras och är skyldig att hålla sig uppdaterad med ändringarna vid varje enskild bokning.

3. Nyttjanderätt
Lokaler och utrustning på plats tillhör Konstkollektivet. Nyttjandepersonen får ej låna eller hyra ut lokalerna eller utrustningen till tredje part. Överträdelse kommer omgående att polisanmälas. Konstkollektivet är berättigat tillträde till lokalerna för service, inspektion eller återtagande vid avtalsbrott.

4. Betalning, pris, bokning och avbokning
Betalning av lokalen sker via Konstkollektivets betalningstjänst på Konstkollektivets hemsida www.konstkollektivet.se. Lokalen lämnas när bokningstiden är slut. Bokning och betalning av nyttjande av lokal måste ske innan tiden för det tänkta nyttjandet. Avbokning sker genom att sända ett meddelande med bokningsuppgifter till info@konstkollektivet.se senast 48 timmar innan påbörjad nyttjandetid, annars debiteras full kostnad. Vid annan överenskommelse om avbokning görs denna överenskommelse i samband med utlämnandet av nyckeltagg. Skulle avbokning ske p.g.a olycksfall eller sjukdom debiteras nyttjandepersonen efter överenskommelse.

Nyttjandepersonen är skyldig att vid bokning ange rätt pris för nyttjandet. Följande priskategorier är möjliga:

A) Om nyttjandepersonen ingår i en grupp om 3 eller fler som bedriver verksamheten i lokalen som studiecirkelverksamhet hos Studieförbundet Vuxenskolan Mölndal
enligt separat överenskommelse med Anders Lennerås (som kontaktas på
(anders.lenneras@sv.se) eller för honom tillförordnad person ska det aktuella priset anges.

B) Om 1 till 2 personer ska nyttja lokalen ska det aktuella priset anges.

C) Om 3 personer eller fler ska vara verksamma i lokalen och den verksamheten inte omfattas av det förhållande som beskrivs i punkt A, ska det aktuella priset anges.
Om fel pris angivits kan Konstkollektivet komma att kräva nyttjaren att betala den totala mellanskillnaden mellan det felaktigt angivna priset och det som borde ha angivits.

5. Skada, förstörelse och larm
Nyttjandepersonen ansvarar under hela nyttjandetiden för person- eller annan skada, repor och nedsmutsning av lokaler, utrustning och interiörer som uppkommer vid brukande eller genom brand, skadegörelse, överbelastning eller vanvård. Varuvärdet debiteras nyttjandepersonen och skall betalas inom tio dagar såvida ingen försäkring
täcker skadan. Skulle skada uppstå är nyttjandepersonen skyldig att omgående underrätta Konstkollektivet. Nyttjandepersonen ansvarar för att ha kännedom kring hur larm fungerar samt att detta slås på respektive av om nyttjandepersonen är först eller sist på plats. Skulle larmet mot förmodan gå och servicekostnad tillkomma står
nyttjandepersonen för denna.

6. Driftsavbrott
Konstkollektivet ansvarar för att lokalerna och tillhörande utrustning är
funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts vid punkt 5 ovan. Uppstår problem med lokalerna skall detta omedelbart anmälas till Konstkollektivet (info@konstkollektivet.se).
Konstkollektivet skall därmed antingen ersätta den med annan av likvärdig lokal/utrustning eller göra avdrag på kostnaden för den tid lokalen/ utrustningen inte varit funktionsduglig.

7. Stöld
All teknisk utrustning är mycket stöldbegärlig. Nyttjandepersonen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt när den nyttjas. Skulle förlust ändå uppstå är nyttjandepersonen skyldig att omgående underrätta Konstkollektivet. Varuvärdet debiteras nyttjandepersonen och skall betalas inom tio dagar såvida ingen försäkring täcker förlusten.

8. Nyckeltagg
Nyttjandepersonen ansvarar för att nyckeltaggen:
Inte tappas bort, kopieras eller lånas ut. Nyttjandepersonen förbinder sig att genast meddela Konstkollektivet om detta mot förmodan skulle ske samt att betala kostnaden för ersättning av ny tagg. Vid utlämnandet av nyckeltagg erläggs 200kr i OBS: kontant deposition som återfås när taggen återlämnas.

9. Ordningsregler
Nyttjandepersonen ansvarar för att:

  • Lokalerna lämnas i gott skick, städas efter behov och lämnas vid avtalad tidpunkt.
  • Inte släppa in obehörig, dvs icke medlem i lokalerna.
  • Inte bruka alkohol eller droger i lokalerna. Se tillägg “Särskilda bestämmelser vid event och slutet sällskap”.
  • Veta vart nödutgångar, brandsläckare och uppsamlingsplats finns samt att ej blockera dessa.
  • Felanmäla skada, brott eller misstanke om detta.
  • Veta att de personliga saker som lämnas på Konstkollektivet själv ansvaras för.