Konstkollektivet
org. nr. 802491-2076

STADGA
Antagen: 14.10.14, reviderad årsmötet 2018

 

STADGA 

___________________________________________________________________________

§1 Föreningens namn

§2  Firmatecknare

§3  Föreningens säte

§4  Föreningens ändamål

§5  Medlemskap

§6  Medlemsavgift

§7  Utträde och uteslutning

§8  Styrelsen och dess uppdrag

§9  Räkenskaper

§10 Revisorer

§11 Valberedning

§12 Ordinarie årsmöte, styrelsens förslag och motioner

§13 Extra årsmöte

§14 Beslut, omröstning och beslutsfattande på årsmöte och extra årsmöte

§15 Regler för ändring av stadgarna

§16 Upplösning av föreningen

___________________________________________________________________________

 

 

§ 1                Föreningens namn

Föreningens namn är Konstkollektivet.

 

§ 2 Firmatecknare

Konstkollektivets ordförande och kassör är föreningens firmatecknare. Dessa kan teckna föreningens firma var för sig.

 

 

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Mölndals stad, Västra Götalands län.

 

 

§ 4 Föreningens ändamål

Konstkollektivets ändamål är att vara en plattform för kultur i Västsverige med nationella och internationella samarbeten. Där inkludering, nyskapande, gränsöverskridande och hållbarhet är ledorden.

 

Konstkollektivet vill skapa förutsättningar för kulturen att växa och möjliggöra för konstprojekt att etablera sig.

 

§ 5 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan beviljas privatperson eller organisation som vill verka för föreningens ändamål. Varje medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar samt att betala av årsmötet fastställd medlemsavgift.

 

§ 6 Medlemsavgift

Medlemsavgiften ska årligen betalas av samtliga medlemmar. Avgiften beslutas av årsmötet. Medlemsavgiften betalas vid ansökan om medlemskap. Medlemskapet gäller från och med dagen efter årsmötet det aktuella verksamhetsåret till och med dagen då årsmöte hålls där på följande verksamhetsår.

 

§ 7 Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligen till styrelsen eller upphör med att betala medlemsavgift.

 

Medlemmar kan uteslutas om de bryter mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse. Beslutet får inte fattas innan medlemmen fått ta del av anledningen till uteslutningen och fått möjlighet att yttra sig inför styrelsen.

 

§ 8 Styrelsen och dess uppdrag

Årsmötet utser föreningens styrelse. Styrelsen består av ordförande och minst tre och högst sju övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig de poster som de finner är lämpliga. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

 

Styrelsen leder arbetet under verksamhetsåret i enlighet med föreningens stadga och årsmötets beslut. Styrelsen företräder föreningen samt bevakar dess intressen och angelägenheter. Styrelsen fattar de beslut som inte tillskrivs årsmötet i stadgarna. Styrelsen är ansvarig för föreningens ekonomi, samt att avge årsredovisning till årsstämman.

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstantal gäller den mening ordföranden biträder.

 

 

§9 Räkenskaper

Föreningen använder ordinarie kalenderår som räkenskapsår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast tre veckor före årsmöte.

 

§10 Revisionen

Revisor utses av årsmötet. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelsens protokoll och övriga handlingar. Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast 7 dagar före årsmöte avge sin revisionsberättelse.

 

§11 Valberedning

Valberedning utses av årsmötet. Valberedningen ska redovisa förslag på styrelse och revisor till årsmötet. Alla nomineringar ska redovisas före årsmötet.

 

§ 12 Ordinarie årsmöte, styrelsens förslag och motioner

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högst beslutande organ, hålls årligen på tid och plats som styrelsen fastslår. Ordinarie årsmötet bör hållas före mars månads utgång. Skriftlig kallelse ska skickas via brev eller mail till alla medlemmar senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

 

Föreningens verksamhet- och revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget, samt inkomna motioner med styrelsens betänkande samt styrelsens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före ordinarie årsmötet.

 

Alla medlemmar får avge motioner att behandlas av ordinarie årsmötet. Motioner från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december året innan det år ordinarie årsmötet hålls.

 

Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.                           Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.                           Fastställande av röstlängd och mötets beslutförhet.

3.                           Val av en eller två protokolljusterare.

4.                           Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

5.                           Fastställande av dagordning.

6.                           Styrelsens årsbokslut, och verksamhetsberättelse.

7.                           Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.                           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.                           Fastställande av medlemsavgifter.

10.                         Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det  kommande verksamhetsår.

11.                       Val av:

a)      Föreningens ordförande för en tid av ett år.

b)      Två styrelseledamöter för en tid av två år.

c)      Resterande ledamöter för en tid av ett år.

d)      Val av två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en     tid av ett år.

e)      Revisor för en tid av ett år.

f)       En eller två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Vid två ledamöter väljs en av dessa till sammankallande.

                                                

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor.

                     

Gällande stadgeändring och i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte beslut fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

 

§ 13 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisionen finner att det är nödvändigt eller när minst en femtedel av föreningens medlemmar kräver det genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. Skriftlig kallelse ska skickas till alla medlemmar senast en vecka före extra årsmöte. I kallelsen ska anges de ärenden som kommer att behandlas.

 

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsfattande på årsmöte och extra årsmöte

Beslut fattas med bifall (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Omröstningen sker öppet, utom då någon begärt att sluten omröstning ska äga rum. Beslut sker med enkel majoritet, förutom i de frågor där stadgarna anger något annat. Vid lika röstantal gäller den mening som sittande ordföranden biträder, vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

 

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

 

§ 16 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie och med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster på vardera mötet. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörenhet.